Tjänster

Vid sidan av rivning kan vi äver erbjuda ett brett utbud av andra tjänster. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information eller begära en kostnadsfri offert.

Vatten och avlopp

 • Avloppsrensning
 • Fettavskiljare, oljeavskiljare
 • Fräsning
 • Rörinspekton och relining
 • Slamsugning
 • Spolning av markledning
 • Slamspolning

Grävsug och torrsug

 • Grävsug/vakuumschaktning
 • Torrsug/vakuumschaktning

Sanering

 • Blästring
 • Elektroniksanering
 • Fastighets- och skadejour
 • Klorparaffiner
 • Klottersanering och fasadrengöring
 • Olje- och kemikaliesanering
 • Asbest
 • PCB
 • Radon
 • Snöröjning av tak
 • Vatten- och kemdykning

Vatten-, fukt- och brandskador

 • Avfuktning
 • Brandskadesanering
 • Inomhusmiljöutredning
 • Statusbesiktning av lägenheter
 • Vattenskadesanering

Håltagning

 • Betongborrning
 • Golvsågning
 • Väggsågning
 • Vajersågning

Övrigt

 • Containerservice
 • Flytt och tunggodshantering
 • Hantering av farligt avfall
 • Kranbil
 • Fyllning av pooler
 • Trädfällning och trädplockning

rivning uppsala

Säkra och trygga tjänster inom rivning och sanering